Všeobecné obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
  1. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy, uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem kliknutím Uživatele na vstupní tlačítko do Aplikace na Internetových stránkách Poskytovatele, a jejímž předmětem je použití Aplikace, kterou provozuje Poskytovatel, a dalších produktů dostupných na Internetových stránkách Poskytovatele.
  2. Následující ustanovení jsou obchodními podmínkami a jejich odsouhlasením se Uživatel zavazuje k jejich dodržování. Pokud Uživatel s těmito obchodními podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Aplikace.
 2. Definice pojmů
  1. Poskytovatel je společnost EMILIA CZ s.r.o., IČO: 07999666, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 311281, se sídlem U Nesypky 108/2, 150 00 Praha 5. Aktuální kontaktní údaje jsou vždy zveřejněny na Internetových stránkách
  2. Uživatel je fyzická nebo právnická osoba užívající Aplikaci.
  3. Aplikace je software k vytváření dokumentů (generátor), který je přístupný přes webový prohlížeč na Internetových stránkách, a další produkty dostupné na Internetových stránkách Poskytovatele.
  4. Internetové stránky jsou stránky Poskytovatele na internetové adrese http://www.smlouva.online.
 3. Pravidla užívání Aplikace, reklamace
  1. Uživatel v Aplikaci vyplní požadované údaje podle svého uvážení, na jejich základě Aplikace vygeneruje příslušné dokumenty, které je možné zobrazit po kliknutí na tlačítko "náhled". Stažení dokumentů ve formátu doc a pdf je možné pouze za poplatek dle aktuálního ceníku (viz odst. IV. Poplatky).
  2. Aplikace podporuje aktuální verze prohlížečů Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge a Opera.
  3. Uživatel je zodpovědný za použití Aplikace. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s použitím Aplikace.
  4. Aplikace není právní službou ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Uživatel bere tuto skutečnost na vědomí.
  5. Poskytovatel garantuje, že znění dokumentů ke dni vygenerování v Aplikaci je v souladu s platnou legislativou České republiky. V případě oprávněné reklamace (chyba v dokumentech nezaviněná Uživatelem), má Uživatel nárok na bezplatnou opravu dokumentů, kterou se Poskytovatel zavazuje zajistit do 7 kalendářních dnů od uplatnění reklamace, a na vrácení poplatků, které Uživatel za dokumenty uhradil.
  6. Reklamaci s uvedením konkrétních vad dokumentů Uživatel zašle prostřednictvím elektronické pošty na email info@smlouva.online.
 4. Poplatky
  1. Uživatel se zavazuje uhradit Poskytovateli poplatek za používání Aplikace:
   Stažení dat z katastru nemovitostí do Aplikace: 300 Kč (vč. DPH)
   Vygenerování smlouvy a souvisejících dokumentů: 690 Kč (vč. DPH)
 5. Platba
  1. Uživatel může provádět platbu bankovním převodem nebo kartou.
  2. Online platby kartou zajišťuje platební brána ComGate. (link: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana ) Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.
  3. Platbu kartou realizuje Uživatel tak, že do rozhraní platební brány ComGate zadá číslo karty, datum platnosti a CVC kód, který je uveden v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, pravděpodobně se zobrazí výzva k zadání číselného kódu, který zašle prostřednictvím SMS banka Uživatele. Po dokončení platby dojde k přesměrováni zpět na stránky poskytovatele. Platba je potvrzena okamžitě, systém Aplikace ihned realizuje objednávku, tzn. ihned vygeneruje dokumenty, které zašle na e-mail Uživatele a současně zobrazí on-line odkaz, kde jsou dokumenty ke stažení.
  4. Kontakty: ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel: +420 228 224 267
 6. Spotřebitelské informace
  1. Uživatel přistupuje k Aplikaci prostřednictvím svého elektronického zařízení za využití internetu a nese veškeré náklady s tím spojené. Poskytovatel neúčtuje uživateli žádné náklady na užití prostředků komunikace na dálku.
  2. Uživatel, který je spotřebitelem, má právo se obrátit se svou stížností či požadavkem na Poskytovatele, který se zavazuje k jejich vyřízení. Dále má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) k České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.
  3. Uživatel odsouhlasením těchto obchodních podmínek dává výslovný souhlas Poskytovateli, aby mu poskytl službu před uplynutím zákonné 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Uživatel tak nemůže odstoupit od smlouvy uzavřené s Poskytovatelem s odkazem na § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Toto znění obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 1.5.2021.